Worms

ТОВА Е  БЪДЕЩЕТО

ТОВА Е НОВАТА МИ КОЛА

Ферма за производство на биотор от червен калифорнийски червей

Здравейте ние сме двойка ентусиасти които се стремят към един по добър начин на живот... Обичат природата и еко земеделието!

История :
Червеният калифорнийски червей е селекция, получена по изкуствен път . Многогодишни опити да се получи живот, който ще се размножава по-бързо, и ще произвежда биологичен продукт, който е хумусоподобен.
Първите ,които са открили ,че червения калифорнийски червеи е изключително ценен животински вид са Египтените по поречието на р. Нил. За това ,че червения червеи е толкова ценен за тях, са наказвали всеки които се осмели да изнесе извън царството дори само един червеи, а самото наказание е било смърт.

След столетия Чарлз Дарвин започва да изследва и изучава живота на червеите. Той казва така " Преди да бъдат намерени мотиката, ралото и плугът, почвата е била обработвана от дъждовния червеи и винаги ще се обработва от тях" . Той отделя много време на тях и стига до заключението , че ако не са червеите , Земята би била идентична с Луната. Големият учен не е могъл да предположи, че бъдещите хора, ще започнат масово производството на минерални торове.

Джордж Оливър, който използва трудовете на Дарвин, започва да се интересува от отглеждането на червеите и използването им и по изкуствен начин. След него започва интензивно отглеждане , като се превръща в сериозен бизнес в Америка, Япония, Азия, а най-късно в Европа.
Италия е първата Европейска държава, в която започва да се развива това производство с индустриален капацитет. След години започва да изнася технология в Германия, Франция, а от 80-те години на миналия век и в страните от бившата Югославска федерация.
В България отглеждането на лумбрикултурата в любителски ферми датира от 1996 год. Тогава е внесено малко количество от червените калифорнийски червеи (Lumbricus rubellus) от Република Македония. Другият вид червен калифорнийски червей – Eisenia foetida, не е разпространен в България.
Технологията, по която се отглеждат червените калифорнийски червеи, е взаимствана от Република Македония, където те се отглеждат от 20 години.

Полезно в развитието на тази дейност е, че спомага за опазването на околната среда, след химизация с индустриални замърсители.
Идеята за промишлено отглеждане на червен калифорнийски червей принадлежи на американския лекар Баррет. В своята ферма той развъждал червеите с цел повишаване на плодородието на почвата.

В последно време в стопанствата, прилагащи вермитехнологията се използва главно червения калифорнийски червей , което е търговското название на този вид лумбрикултура. Той е специално селекциониран високопродуктивен вид торен червей. Червеният калифорнийски червей е доста голям – дълъг е 6 – 8 cm, с тъмночервен цвят и маса около 1 g Той се развива бързо, достигайки полова зрелост за 3 месеца и е доста плодовит – ежегодно възпроизвежда около 1 000 -2000 бр. потомство.
Възрастният червей поема за едно денонощие храна в количество, равно на неговото тегло. Около 60 % от поетата храна се отделя като екскремент (наричан още “капролит” или “биохумус”).